Odpovědi na časté otázky

O VÝZKUMU

CO JE TÉMATEM VÝZKUMU A ČEMU SLOUŽÍ?

Cílem výzkumu CHPS – Proměny české společnosti je získat aktuální informace o životních podmínkách a postojích českých domácností. Data z výzkumu pomohou zjišťovat, s jakými problémy se setkávají české domácnosti, a navrhovat řešení, která by zlepšila fungování naší společnosti.

Výzkum se zajímá o klíčové oblasti života současné společnosti – hospodaření a bydlení domácností, rodinný život, pracovní podmínky, zdraví či dostupnost zdravotní péče.

KDO VÝZKUM PŘIPRAVUJE?

Jedná se o akademický/vědecký výzkum, který je organizován Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Na jeho obsahu se podílejí také vědci z Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.

Sběr dat zajišťují výzkumné společnosti STEM/MARK, a.s., a MEDIAN, s.r.o.

JAK DLOUHO UŽ VÝZKUM PROBÍHÁ?

Výzkum CHPS sleduje životní situaci českých domácností už od roku 2015, a patří proto k nejcennějším zdrojům informací o domácnostech v naší zemi. Dosud proběhlo pět velkých ročníků (každoročně v letech 2015 až 2019) a také dva kratší výzkumy v době pandemie covid-19 (v letech 2020 a 2021). Ve všech těchto letech jsme se vraceli ke stejné skupině domácností, abychom zjistili, jak se jim v průběhu času daří.

V letech 2023 až 2024 se tedy uskuteční již šestá velká vlna. V šesté vlně kromě dotazování domácností zapojených v předchozích ročnících přizveme k účasti zcela nové domácnosti. Naším cílem je ve výzkumu pokračovat i v dalších letech a nabídnout našim respondentům spolupráci i v budoucnu.

CO ZNAMENÁ, ŽE JE VÝZKUM PANELOVÝ?

Setkat se můžete také s plným názvem výzkumu České panelové šetření domácností. Panelové výzkumy jsou takové, v nichž se výzkumníci opakovaně vracejí stále ke stejným lidem, aby zjistili, jak se jim daří v průběhu času.

KDO BUDE ÚDAJE Z VÝZKUMU POUŽÍVAT?

Data z výzkumu slouží od jeho počátku českým, ale také zahraničním vědcům. Obsahují mnoho hodnotných informací a jejich unikátnost tkví právě v délce, po kterou jsou stejné domácnosti dotazovány.

Data a výsledky z výzkumu jsou k dispozici také orgánům veřejné správy a neziskovým organizacím. Jejich zástupci potřebují ke svému rozhodování řadu informací o současné situaci a potřebách obyvatel a výzkum CHPS představuje jedinečných zdroj takových dat. Výstupy jsou přístupné také novinářům a všem zájemcům z řad široké veřejnosti.

O VAŠÍ ÚČASTI

PROČ K VÝZKUMU OSLOVUJETE PRÁVĚ MOJI DOMÁCNOST?

V letošním ročníku (2023) se obrátíme na více než 3 000 domácností, které se výzkumu zúčastnily v roce 2018. Pokud Vás osloví tazatel, dostanete do schránky zvací dopis nebo obdržíte zvací e-mail, je tomu tak velmi pravděpodobně proto, že jste s námi spolupracovali i v minulosti.

Možnost zúčastnit se tohoto unikátního výzkumu dostanou letos také zcela nové domácnosti. Vybíráme je tak, aby výsledný vzorek domácností reprezentoval obyvatelstvo České republiky z hlediska nejrůznějších charakteristik, jako je region nebo typ domácnosti. Nové domácnosti do výzkumu nabíráme od konce listopadu 2023.

Ať už jste se výzkumu účastnili v minulosti, nebo se na Vás obracíme poprvé, prosíme moc o Vaši spolupráci – Vaše životní zkušenosti a názory jsou pro nás neocenitelným zdrojem informací o životě v naší zemi.

PROČ BY SE MĚLA MÁ DOMÁCNOST ZÚČASTNIT?

Protože na Vašich odpovědích záleží. Ve výzkumu reprezentujete postoje a názory celé země a právě Vaše odpovědi ukážou, jakým problémům a výzvám čelí dnešní česká společnost a kam směřuje. Výzkum řeší nejdůležitější oblasti života českých domácností – hospodaření, bydlení, zdraví a životní styl, práci i vztahy v rodině. Zkoumá potřeby a přání současných domácností, v jakých životních oblastech jsou spokojeny a v jakých naopak strádají.

Protože Vaše domácnost je nenahraditelná. Jste jedna z tisíců domácností v celé České republice, kterým byla nabídnuta spolupráce na tomto významném vědeckém výzkumu. Aby výzkum přinesl skutečně přesný obraz o životě české společnosti, potřebuje účast různých typů domácností ze všech částí naší země.

Protože si vážíme Vašeho času, pojí se s účastí také finanční odměna. To se týká jak respondentů, kteří se účastnili minulých šetření, tak těch, kteří se letos do dotazování zapojí úplně poprvé.

KOLIK DALŠÍCH DOMÁCNOSTÍ SE VÝZKUMU ÚČASTNÍ?

Do letošního šestého ročníku výzkumu se zapojí více než 3 000 domácností. Budou mezi ně patřit domácnosti, které se výzkumu účastnily již v minulých letech, ale některé domácnosti požádáme o spolupráci úplně poprvé.

Prvního ročníku výzkumu v roce 2015 se zúčastnilo více než 5 000 domácností. V následujících letech se počet zapojených domácností pohyboval přibližně od dvou do čtyř tisíc. 

MOHU SE DO VÝZKUMU PŘIHLÁSIT?

Aby výsledky výzkumu dobře reprezentovaly zkušenosti a názory obyvatel celé České republiky, vybíráme účastníky tak, aby dotazované domácnosti svým složením odpovídaly celé populaci. Účastníky proto sami oslovujeme, není možné se přihlásit.

O DOTAZOVÁNÍ

JAK PROBÍHÁ DOTAZOVÁNÍ A ČEHO SE TÝKÁ?

Dotazování probíhá pomocí rozhovoru s tazatelem. Nabízíme ale také možnost vyplnit dotazníky online.

Za každou domácnost vyplní jeden zástupce společnou část dotazníku, která se týká především hospodaření a bydlení. Dále pak alespoň jeden člen domácnosti vyplní individuální dotazník. Ten se věnuje zejména práci, rodinnému životu, zdraví a životnímu stylu a názorům na významná společenská a politická témata.

KDO V MÉ DOMÁCNOSTI SE MŮŽE DOTAZOVÁNÍ ZÚČASTNIT?

Do dotazování se mohou zapojit členové domácnosti, kterým je aktuálně alespoň 15 let. Dotazník musí vyplnit minimálně jeden člen domácnosti, ale zúčastnit se mohou všichni v požadovaném věku.

JAK TAZATELE POZNÁM?

Tazatel se Vám prokáže tazatelským průkazem se jménem a fotografií a bude mít s sebou dopis, leták a další materiály k výzkumu. Tazatele si také můžete ověřit na kontaktním telefonním čísle či e-mailu výzkumných agentur, které provádějí sběr dat.

JAK DLOUHO DOTAZOVÁNÍ POTRVÁ?

Dotazování jednoho respondenta zabere přibližně 40 až 50 minut.

JE ÚČAST VE VÝZKUMU FINANČNĚ ODMĚNĚNA?

Ano, každý respondent v domácnosti získá za účast ve výzkumu 700 Kč. Pokud se tak například ve Vaší domácnosti zúčastní dva členové, získá Vaše domácnost 1 400 Kč.

O VAŠICH ODPOVĚDÍCH

JAK BUDE NAKLÁDÁNO S MÝMI ODPOVĚĎMI?

Vaše odpovědi jsou považovány za přísně důvěrné. Řídíme se etickými zásadami výzkumu a legislativou o ochraně osobních údajů. Vaše odpovědi nebudou nikdy spojovány s Vaším jménem. Výsledky budou zpracovány a vyhodnoceny hromadně za všechny účastníky z celé České republiky.

CO BUDETE DĚLAT S MÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

Veškeré osobní údaje, které nám pro výzkum poskytujete, jsou bezpečně uloženy odděleně od odpovědí z dotazníků. Použity budou výhradně k tomu, abychom Vás mohli požádat o spolupráci v dalších letech a kontrolovat práci tazatelů pro udržování kvalitních výzkumných postupů.

Podrobnosti o účelu a způsobu zpracování osobních údajů ve výzkumu se dočtete v sekci Ochrana osobních údajů.

KDE SE DOZVÍM O VÝSLEDCÍCH VÝZKUMU?

O výsledcích výzkumu průběžně informujeme skrze tyto internetové stránky. Zde najdete tiskové zprávy, reporty a odborné publikace v češtině i angličtině.

 

KE STAŽENÍ