Ochrana osobních údajů

PROČ JSOU VE VÝZKUMU SBÍRÁNY OSOBNÍ ÚDAJE?

Ačkoli sběr osobních údajů není v žádném případě cílem sociologických výzkumů, zvláště pro panelové šetření se bez nich neobejdeme. Bez adresy a kontaktního telefonu a/nebo e-mailu bychom totiž nebyli schopni Vás další roky šetření dohledat a požádat znovu o účast. Dotazování stále stejné skupiny respondentů je důležité, protože poskytuje více informací o životních drahách a dopadech společenských změn na domácnosti.

Pro dodržování kvalitních výzkumných postupů je dobrou praxí nahrávat části rozhovorů (samozřejmě se souhlasem respondenta) a zpětně respondenty kontaktovat telefonem či e-mailem s několika otázkami ohledně průběhu dotazování. Druhým důvodem, proč ve výzkumu České panelové šetření (CHPS) sbíráme osobní údaje, je tato kontrola kvality.

Posledním důvodem pro sběr osobních údajů v rámci výzkumu CHPS je vyplácení odměn respondentům.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU VE VÝZKUMU SBÍRÁNY?

Abychom Vás mohli oslovit v budoucnu s nabídkou spolupráce na dalších ročnících výzkumu CHPS či případných jiných výzkumech Sociologického ústavu Akademie věd ČR, zjišťujeme od Vás jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a/nebo e-mail. Tyto údaje bude Sociologický ústav AV ČR uchovávat po dobu 10 let či do doby odvolání Vašeho souhlasu.

Kvůli kontrole kvality dotazování pořizujeme telefonní číslo a/nebo e-mail, na kterém se na Vás může do 24 měsíců obrátit výzkumná společnost STEM/MARK s několika otázkami na průběh dotazování. Pokud udělíte souhlas s nahráváním osobního rozhovoru, bude pořízena krátká nahrávka z vybraných částí dotazování pro kontrolu kvality. Nahrávky bude ke kontrole kvality využívat výzkumná společnost STEM/MARK po dobu maximálně 12 měsíců a Sociologický ústav AV ČR po dobu maximálně 24 měsíců.

Kvůli vyplacení odměny s Vámi vyplníme Smlouvu o účasti ve výzkumu, která obsahuje jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a bankovní spojení. Tyto údaje bude uchovávat Sociologický ústav AV ČR po dobu maximálně 10 let.

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

S Vašimi osobními údaji nakládáme zcela v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost 25. května 2018 (známé jako GDPR).

Vaše adresy, kontaktní informace, údaje potřebné pro vyplacení odměny a nahrávky z částí osobních rozhovorů pořizované pro kontrolu kvality jsou uloženy na zabezpečeném místě odděleně od všech ostatních údajů a přístup k nim je omezen jen na oprávněné osoby, které osobní údaje používají pouze ke schváleným účelům a za dodržování bezpečnostních pravidel. Na rozdíl od odpovědí z dotazníků, které jsou zpřístupněny výzkumníkům pro účely nekomerčního výzkumu, nejsou adresy, kontakty, údaje pro vyplacení odměny a nahrávky sdíleny s nikým dalším.

Vaše odpovědi na otázky v dotazníku ukládáme do Českého sociálněvědního datového archivu, odkud si je po registraci mohou stáhnout výzkumníci, studenti, novináři a další osoby, které mají zájem o data z tohoto důležitého výzkumu. Činíme tak v souladu s mezinárodní praxí sdílení dat pro nekomerční výzkum. Tato data neobsahují žádná jména, adresy, kontaktní a další identifikační údaje. Jsou z nich odstraněny i další informace, které konkrétního respondenta sice přímo neidentifikují, ale mohou o něm více napovědět, např. slovní popis pracovní činnosti.

Pro sociologické analýzy se data z dotazníků zpracovávají hromadně. To znamená tak, že výsledky vypovídají o skupinách, nikoli o jednotlivcích. Pro výzkumníky není totiž například zajímavé, že některý z respondentů je muž, je mu 25 let, je nezaměstnaný a přiklání se k levici. Potřebují ale vědět, že v celém souboru jsou 3 % nezaměstnaných a je mezi nimi větší podíl voličů levice než mezi zaměstnanci.

KDO OSOBNÍ ÚDAJE Z VÝZKUMU ZPRACOVÁVÁ?

Příjemci osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s účastí na výzkumu CHPS jsou Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., pro vědecký výzkum, správu panelu domácností a vyplácení odměn, a dále společnost STEM/MARK, a.s. (IČO 61859591), pro sběr dat a kontrolu jeho kvality a společnost MEDIAN, s.r.o. (IČO: 48587001), pro sběr dat. Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas, případně oprávněný zájem (nahrávky rozhovorů, kontaktní údaje pro kontrolu dotazování) a plnění smlouvy (údaje ze smlouvy o účasti ve výzkumu).

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Jako subjekt osobních údajů, tedy osoba, které se osobní údaje týkají, máte dle platných právních předpisů řadu práv. Tato práva máte i v případě, že jste údaje neposkytli sami, ale dal nám je jiný člen Vaší domácnosti.

Máte právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Upozorňujeme, že tímto nebude dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, nebudeme Vás už nadále kontaktovat s nabídkou účasti v dalších ročnících CHPS a v případných dalších výzkumech Akademie věd ČR.

Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům. Můžete od nás získat potvrzení, zda o Vás osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, vyžádat si podrobnosti o zpracovávaných údajích (účel zpracování, typ zpracovávaných údajů, plánovaná doba uchování údajů atd.). Máte také právo získat kopii svých osobních údajů.

Máte právo na opravu osobních údajů. Pokud Vaše údaje neevidujeme přesně, máte právo udělit nám pokyn k opravě či doplnění.

Máte právo na přenos osobních údajů. Můžete si své osobní údaje od nás vyžádat v běžně používaném strojově čitelném formátu a rovněž nám zadat jejich předání někomu dalšímu, koho sami určíte.

Máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud byly shromážděny nebo je s nimi zacházeno protiprávně, nebo pokud již pominul účel, ke kterému byly poskytnuty. Sociologický ústav AV ČR a výzkumné společnosti STEM/MARK a MEDIAN sami vymazávají osobní údaje, jakmile pomine doba a účel jejich zpracování.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Můžete požádat, abychom dosavadní procedury zpracování osobních údajů nějakým způsobem omezili. Aby Vám právo na omezení zpracování vzniklo, musí být naplněny určité podmínky, např. popřete přesnost údajů, ale správné údaje neposkytnete.

Pokud má někdo pocit, že s jeho údaji je zacházeno nesprávně, má právo se obrátit na Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (e-mail: socmail@soc. cas.cz, telefon: +420 210 310 220 (sekretariát)), či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (e-mail: posta@uoou.cz, telefon: +420 234 665 111). V případě, že bude chtít respondent v rámci našeho výzkumu využít některého ze svých práv, může se obrátit na JUSTITIA LEGAL PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář vedenou u České advokátní komory a Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 276372 se sídlem Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČO 06115071, e-mail: legal@justitia.cz, telefon: +420 778 088 818 nebo +420 778 088 848.

 

KE STAŽENÍ