Představení výzkumu

České panelové šetření domácností (CHPS) je dlouhodobé výběrové šetření domácností, známé také jako Proměny české společnosti. Již od roku 2015 se ho opakovaně účastní tisíce domácností, které reprezentují populaci České republiky. Reprezentativita výzkumu zůstává zachována nejen dotazováním stále stejných domácností, ale i doplňováním výzkumu o nové domácnosti.

Díky své dlouhé historii, vysokému počtu účastníků a širokému tematickému záběru se CHPS řadí mezi nejvýznamnější výzkumy české společnosti v historii. Jedná se o první a dosud jediný panelový výzkum domácností v České republice.

Dosud se realizovalo pět velkých vln tohoto šetření (2015, 2016, 2017, 2018 a 2019) a dvě zkrácené covidové vlny (2020 a 2021). V letošním roce (2023) se uskuteční již šestá velká vlna výzkumu.

K hlavním tématům prvních čtyř ročníků šetření patřilo bydlení, práce a vzdělávání, rodinný život, trávení času a politické a občanské postoje. Pátý ročník se zaměřoval především na zdraví a jeho souvislost s životními podmínkami. Speciální covidové vlny obsahovaly kromě testování na protilátky zejména otázky na složitou situaci, kterou probíhající pandemie představovala.

Výzkum navazuje na tradici úspěšných panelových studií domácností v zahraničí, mezi něž patří British Household Panel Survey (1991−2008) a Understanding Society (2009−) ve Velké Británii, German Socio-economic Panel (1984−) v Německu, Swiss Household Panel (1999−) ve Švýcarsku nebo Household, Income and Labour Dynamics in Australia (2001−) v Austrálii. Tyto studie, fungující již celá desetiletí, jsou nepostradatelným nástrojem při snaze porozumět vývoji společnosti i při vytváření cílených sociálních politik.

ČÍM JE VÝZKUM VÝJIMEČNÝ

České panelové šetření domácností (CHPS) je v České republice zcela mimořádný výzkum díky kombinaci několika svých rysů:

 • Dlouhodobý charakter. Reprezentativní vzorek domácností jsme mezi lety 2015 a 2019 navštívili celkem pětkrát a část z nich jsme oslovili i v době pandemie (2020 a 2021). Díky tomu můžeme sledovat změny v životních podmínkách a životní dráhy po větší část uplynulého desetiletí a v průběhu společenských krizí posledních let (pandemie, energetická krize apod.).
 • Velké množství zapojených domácností. V prvním roce se výzkumu zúčastnilo 5 159 domácností. Takto vysoký počet respondentů umožňuje získat velmi přesný obraz české společnosti a sledovat životní situaci i málo početných skupin obyvatel.
 • Dotazování všech členů domácnosti. Výzkum nezapomíná, že jsme utvářeni svým nejbližším prostředím. Díky dotazování více členů z jedné domácnosti se dozvíme více o soužití partnerů nebo rodičů a dětí v domácnostech.
 • Široký tematický záběr. Na výzkumu se od samotného začátku podílejí sociologové, politologové, ekonomové, demografové i psychologové. Spolupráce různých disciplín umožňuje všestranné zachycení situace českých domácností a nalézání souvislostí mezi nejrůznějšími oblastmi života.

ORGANIZACE A PRŮBĚH VÝZKUMU

Prvních pět ročníků šetření se uskutečnilo v letech 2015 až 2019. Speciální covidové vlny proběhly v letech 2020 a 2021. V roce 2023 oslovíme všechny domácnosti, které se do výzkumu zapojily v letech 2018 a 2019, tedy při dvou posledních řádných vlnách. Dlouhodobé účastníky šetření navíc doplníme nově vybranými domácnostmi.

Prvního ročníku (2015) se zúčastnilo 5 119 českých domácností. V následujících třech letech byly znovu osloveny stejné domácnosti a z nich se zapojilo 4 147 ve druhém (2016), 3 616 ve třetím (2017) a 3 188 ve čtvrtém ročníku (2018). Pátého ročníku (2019) se zúčastnilo 1 609 domácností. Do současného šestého ročníku (2023) se  zapojí více než 3 000 domácností.

První čtyři ročníky výzkumu organizoval Sociologický ústav Akademie věd ČR společně s  CERGE-EI a Fakultou sociálních věd Masarykovy univerzity. Na pátém ročníku a covidových vlnách se podílel Sociologický a Fyziologický ústav Akademie věd ČR a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Sběr dat realizovaly agentury MEDIAN, s.r.o. a STEM/MARK, a.s.

Výzkum finančně podpořila Grantová agentura ČR z grantu Dynamika změny v české společnosti a Technologická agentura ČR z grantu Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života

Letošní pokračování výzkumu je zajišťováno Českým sociálněvědním archivem (ČSDA) Sociologického ústavu Akademie věd ČR v rámci projektu SYRI (Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik). Sběr i tentokrát zajišťují agentury STEM/MARK, a.s. a MEDIAN, s.r.o. 

CÍLE A PŘÍNOSY VÝZKUMU

Výzkum CHPS sleduje životní podmínky, chování, hodnoty a postoje českých domácností ve 21. století. Slouží jako důležitý zdroj dat pro vědecký výzkum, např. pro rozvoj nových poznatků o vlivu společenských nerovností na zdraví. Odborníci z široké škály disciplín ho používají k získávání informací o současném stavu české společnosti a o tom, jak čelí nejrůznějším společenským a ekonomickým výzvám.

Díky zaměření na oblast bydlení, finanční situaci domácností, účast na trhu práce, vzdělávání či zdravotní stav nabízí šetření cenná data i pro analýzy veřejných politik (sociální politika, vzdělávací politika atd.) a může poskytnout podkladové informace pro rozhodování ve veřejné sféře.

Výzkum CHPS umožňuje zaměřit se na různé oblasti života domácností, jako jsou:

HOSPODAŘENÍ A EKONOMICKÁ SITUACE

 • Jak vycházejí domácnosti s finančními prostředky v nejisté době vysoké inflace?
 • Které domácnosti jsou nejohroženější v současném po-covidovém kontextu?

 

PRÁCE A VZDĚLÁNÍ

 • Jaké jsou pracovní návyky Čechů a Češek a jak jsou spokojení se svojí prací?
 • Jak je pro velikost příjmu důležitý vysokoškolský diplom a kdo má největší šanci ho získat?

 

RODINNÝ ŽIVOT

 • Jak si v rodinách rozumí starší a mladší generace a v jakém rozsahu si navzájem vypomáhají?
 • Jak generace prarodičů zvládá kombinovat práci a péči o vnoučata, jaké míře stresu čelí pracující prarodiče a co by jim pomohlo role lépe skloubit?

 

ZDRAVÍ A TRÁVENÍ ČASU

 • Jakými zdravotními problémy Češi a Češky nejčastěji trpí?
 • Jsou spokojeni se svým životem a cítí se duševně v kondici?

 

POLITICKÁ A OBČANSKÁ PARTICIPACE

 • Ze kterých skupin obyvatel pocházejí voliči nových politických stran?
 • Jak moc se Češi a Česky zajímají o politické dění v zemi a čím je tento zájem podmíněn?